Skip Navigation
Skip to contents

WFME 2019

Today : 2020.04.05
D364

What's New

TOP

[WFME 2019 Secretariat] c/o The Plan Co.
3F, Jung E&C Bldg., 31-5 Seocho-daero 58-gil, Seocho-gu, Seoul 06632, Korea
  • T. +82-2-538-2042~3
  •   F. +82-2-538-1540
For general inquiries
info@wfme2019.org
For sponsorship
sponsor@wfme2019.org
2019년 세계의학교육연합회 학술대회 조직위원회
  • 사업자번호: 621-82-84327
  • 대표자: 안덕선
  • 소재지: 서울특별시 성북구 인촌로 73, 화정68연구동 (안암동5가, 고려대학교 안암병원)
  • 연락처: 02-538-2042~3
Co-hosted by